Usługi dla biznesu

Gwarancje i poręczenia to produkty finansowe oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, instytucje finansowe jako zabezpieczenie określonej umowy. 
 Gwarancja lub poręczenie są wymienione w ustawie Prawo zamówień Publicznych. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 97 pkt 7 ustawy pzm.tj.: 

Pieniądzu, 
Gwarancji bankowej 
Gwarancji ubezpieczeniowej, 
Poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Najczęściej stosowane są: 
 - Gwarancje i poręczenia wadialne Obejmują 100% wymaganego wadium. Może być udzielane jest w ramach pakietu wadialnego, przyznawanego na okres np.jednego roku. Pakiet może składać się z wielu mniejszych poręczeń lub gwarancji wystawianych w trakcie obowiązywania pakietu, na zlecenie Zobowiązanego. Gwarancja lub poręczenie udzielane jest na czas określony obejmujący okres związania ofertą, określony w warunkach przetargu. Z reguły zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel/weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 - Gwarancje lub poręczenie należytego wykonania umowy Gwarancja lub poręczenie należytego (dobrego wykonania umowy, gwarancja kontraktowa) to zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 
 - Gwarancje zaliczki 
Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana w sytuacji gdy zamawiający finansuje wykonanie kontraktu poprzez wypłacenie zaliczki wykonawcy na jego realizację. 
 - Gwarancje usunięcia wad i usterek Jeśli zlecenie obejmuje również okres gwarancyjny poręczenie lub gwarancja może gwarantować pokrycie roszczeń z tytułu jakości i rękojmi. 

Gwarancja lub poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych gwarantuje zamawiającemu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia zostaną zaspokojone. Gwarancje lub poręczenia kontraktowe dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, zamawiający otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu. Korzyściami dla wykonawcy jest brak konieczności „zamrażania środków pieniężnych” – zwiększenie kapitału obrotowego - utrzymanie płynności. 

Procedura jest uproszczona. Klient składa wniosek. Dołącza do wniosku wyniki finansowe. Przesyła dokumentację do poszczególnych kontraktów. Instytucja dokonuje analizy dokumentacji i przestawia ofertę. Klient podpisuje umowę. Po akceptacji treści i warunków wystawiana jest gwarancja. Szczególnie polecamy gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenie regionalnych funduszów poręczeniowych. Gwarancje wystawiane przez instytucje bankowe poprzedzone są z reguły czasochłonną analizą kredytową, wystawienie gwarancji może być zaraportowane w rejestrze BIK i może w przyszłości wpływać na zdolność kredytową.

Usługi dla biznesu

Konferencje Pulsu Biznesu

Bonnier Business Polska

  • Konferencje i szkolenia dla kadry zarządzającej
  • Organizowane przez zespół doświadczonych doradców, ekspertów i trenerów – uznanych praktyków
  • Ponad 50 różnych wydarzeń w roku
  • Wysokie oceny szkoleń - średnia powyżej 4,6 (w skali 5)
warunki

Konferencje Pulsu Biznesu

Bonnier Business Polska

  • Konferencje i szkolenia dla kadry zarządzającej
  • Organizowane przez zespół doświadczonych doradców, ekspertów i trenerów – uznanych praktyków
  • Ponad 50 różnych wydarzeń w roku
  • Wysokie oceny szkoleń - średnia powyżej 4,6 (w skali 5)
warunki
(c)2023, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem