baner ebankierzy

 
AKTUALNOŚCI
PORADNIKI
KONTA        osobiste
KREDYTY   gotówkowe  
                    samochodowe  
                    konsolidacyjne  
                    odnawialne  
                    mieszkaniowe  
POŻYCZKI   hipoteczne  
_____________________ 
KONTA        dla firm  
KREDYTY    obrotowe  
                    inwestycyjne   
                    pożyczki  
LEASING i FAKTORING  
_____________________ 
WINDYKACJA  
UBEZPIECZENIA  
INWESTYCJE  
WALUTY  
_____________________ 
wiadomosci  
inwestowanie
finanse osobiste
finanse dla firm
kredyty na START
polecam - zarabiam 
pożyczki bez BIK   
kontakt  
   
 
wiadomosci poradnikiinwestowaniefinanse osobiste
finanse dla firmkontaktpolecambezbik
Jak otrzymać kredyt dla firmy i jaki kredyt wybrać? Wskazówki dotyczące wyboru kredytu/pożyczki dla firmy oraz przydatne informacje dot.warunków, które należy spełnić, aby taki kredyt/pożyczkę uzyskać.

Aktualnie większość firm korzysta z finansowania zewnętrznego. Posiadane przez właścicieli firm środki finansowe często okazują się niewystarczające. Najważniejszą sprawą jest wybór odpowiedniego produktu kredytowego. Najczęściej właściciele firm korzystają z kredytów obrotowych /kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, odnawialny lub kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym spłacany w ratach/, kredyty inwestycyjne /na realizację określonych inwestycji/, pożyczki hipoteczne /na dowolny cel/, faktoring /wykup wierzytelności handlowych - w celu poprawy płynności finansowej/. Firmy korzystają również z innych produktów parakredytowych, takich jak gwarancje bankowe, akredytywy. Jaki produkt wybrać? Najlepiej przed podjęciem decyzji - zapotrzebowanie na produkt kredytowy omówić z doradcą bankowym, dyrektorem finansowym lub księgowym firmy. Można również skorzystać z porad firm consultingowych lub pośredników finansowych. Przed aplikowaniem o kredyt i pożyczkę należy zadbać o zebranie odpowiednich dokumentów. Jeśli wykorzystujemy optymalizację podatkową i ograniczamy płacenie podatków, dobrze zadbać przed wnioskowaniem o kredyt, aby z dokumentów finansowych wynikało, że dzialalność firmy jest dochodowa. Jeśli firma generuje straty może mieć problem z pozyskaniem kredytu. Banki w szczególności zwracają uwagę na wyniki finansowe roczne oraz za okres bieżący, badana jest również dynamika przychodów, wielkości pozycji bilansowych takich jak zapasy, należności. Zwraca się również uwagę na należności i zobowiązania przeterminowane, a także na wielkość pobrań właścicielskich /w szczególności pozycję bilansową - należności inne/. Podczas analizy finansowej badane są podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe takie jak rentowność /dochodowość/, wskaźnik zadłużenia, rotacji należności i zobowiązań. Warto również odpowiednio wcześnej zadbać o uregulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu miasta. Rachunki bankowe powinny być również wolne od zajęć egzekucyjnych. Podstawowymi dokumentami wymaganymi przez banki są: - wniosek kredytowy wraz z załącznikami /dane dot.prowadzonej działalności gospodarczej, odbiorców, dostawców, posiadanych kredytów, pożyczek, dane dot.reprezentantów, właścicieli firmy oraz informacje dot.proponowanego zabezpieczenia/ - do wglądu - dowody osobiste kredytobiorców i ich małżonków - dokumenty formalno-prawne - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej mogą to być: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (wpis CEiDG), zaświadczenie regon, nip, ewentualnie umowa spółki, w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS - odpis z KRS - większość banków oczekuje aktualnych dokumentów - np.nie starszych niż 3 mce, niektóre banki pozwalają na przyjęcie starszych dokumentów pod warunkiem złożenia oświadczenia o aktualności zawartych w nich danych - dokumenty finansowe - takie jak np.podatkowa księga przychodów i rozchodów /okres bieżący oraz np.za ostatnie 2 lata/, roczne deklaracje podatkowe /za 2 lata/, ewidencja środków trwałych, analityczne zestawienia na formularzach banku, bilans i rachunek zysków i strat /jeśli jest sporządzany - za okres bieżący oraz okresy roczne/, w niektórych przypadkach będziemy musieli również sporządzić prognozy finansowe na okres kredytowania, przedłożyć opinie bankowe, leasingowe - zaświadczenia z ZUS i US, urzędu gminy /np.podatek od nieruchomości/ - dokumenty potwierdzające własność, najem lub dzierżawę - dot.miejsc prowadzenia działalności gospodarczej - dokumenty dot.proponowanych zabezpieczeń kredytu - czasem do wglądu - wyciągi bankowe - w przypadku kredytów inwestycyjnych - dokumenty dot.realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego - np.dot.zakupywanego środka trwałego, udokumentowania posiadania tzw.udziału własnego, możemy również zostać poproszenie o biznesplan, w przypadku inwestycji związanych z nieruchomościami - projekt budowlany, kosztorys, posiadane zezwolenia - w przypadku, gdy prowadzona działalność wymaga koncesji lub zezwolenia - do wglądu w/w dokumenty - w przypadku spłaty zadłużenia w innym banku - umowy kredytu dot.wierzytelności podlegających spłacie oraz dodatkowe dokumenty takie jak: harmonogramy spłat, wyciągi, opinie, zaświadczenia Warto również zorientować się czy posiadamy pozytywną historię kredytową jako firma /pozytywna opinia bankowa, brak zajęć egzekucyjnych, pozytywna opinia leasingowa/, w przypadku osób fizycznych - również pozytywna historia kredytowa w BIK /polecam sprawdzenie przed złożeniem wniosku - można samodzielnie wystąpić do BIK o raport lub zamówić go - Klienci PKO BP oraz INTELIGO mogą wystąpić o raport uruchamiając w/w usługę dostępną dla posiadaczy rachunków osobistych - polecam w szczególności rozważenie założenie bezpłatnego rachunku w INTELIGO - dostępne z w/w portalu - raporty BIK w Inteligo zamówisz online i zajmuje to tylko chwilę. Można wybrać, czy raport chcemy otrzymać w wersji elektronicznej, dostarczanej automatycznie po dokonaniu zakupu, czy w wersji drukowanej, która zostanie dostarczona pocztą pod wskazany adres.

Raport BIK można też otrzymać logując się na www.bik.pl - lub poprzez naszą stronę w zakładce WINDYKACJA - BIK

Bank może sprawdzać nas również w innych bazach, jak np.bazie klientów nierzetelnych, w Krajowym Rejestrze Długów /KRD/, nasze dokumenty w bazie dokumentów zastrzeżonych. W przypadku stwierdzenia figurowania w w/w rejestrach możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu. Również zła historia BIK może spowodować odrzucenie wniosku. Należy zwrócić uwagę, że aktualnie nie tylko zła historia BIK odnośnie zobowiązań prywatnych ma znaczenie. Wiele banków korzysta z systemu wymiany informacji kredytowych w oparciu o BIK PRZEDSIĘBIORCY. Po skompletowaniu dokumentacji możemy przystąpić do złożenia wniosku kredytowego. Pamiętajmy, że cena kredytu może zależeć od naszej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz proponowanych zabezpieczeń. Jako zabezpieczenie kredytu stosuje się m.in.weksel, poręczenie, hipotekę na nieruchomości, zastaw, przewłaszczenie, cesja wierzytelności. Jeśli mamy problem z zabezpieczeniem możemy również spróbować z pomocy funduszów poręczeń kredytowych.

 
Copyright (c)2014-2015 kredyty, pożyczki, leasing, faktoring, konta, centrumobrotu, kredyty firmowe, bez bik, restrukturyzacja, konsolidacja, doradztwo - Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. tak, rozumiem